پمپ شناور شاکتی Shakti

پمپ شناور شاکتی Shakti

AfghanistanIraq