پنج راهی و درجه (مانومتر)

پنج راهی و درجه (مانومتر)